1. Aplikimi i kredisë – Çdo aplikim e ka fillesën në plotësimin e formularit të aplikimit,
2. Verifikimi i dokumentacionit -Bëhet verifikimi i të ardhurave dhe historikun e punësimit,
3. Vendimi i kredisë – Merret vendimi mbi kredinë për tu miratuar apo refuzuar, bazuar në kriteret e vendosura nga Banka.
4. Njoftimi i aplikantit – aplikanti duhet të paraqitet në degë për t’u njohur me vendimin dhe me
5. Firmosja e marrëveshjeve – Në rast se aplikanti është dakord me vendimin dhe me kushtet e tij, përgatiten dhe firmosen marrëveshja e kredisë
6. Bllokimi i pronës në favor të bankës – Depozitohet në Zyrën e Rregjistrimit të Pasurive të Paluajtshme kontrata e hipotekimit që shërben për bllokim të rangut të 1-rë në favor të bankës.
7. Sigurimi i pasurive të vendosura si kolateral dhe sigurimi i jetës se debitorit
8. Disbursimi – Kur të gjitha kushtet e vendimit janë plotësuar dhe dokumentacioni i nevojshëm është paraqitur, Banka bën disbursimin e kredisë.